Internetowy Serwis Bankowości Spółdzielczej

Zmiany w CRDIV/CRR


CRR/CRD IV: publikacja pakietu Banking Reform Package

W dniu 23 listopada 2016 roku Komisja Europejska opublikowała szeroki pakiet reform prawa bankowego - Banking Reform Package. Proponowany pakiet reform obejmuje propozycje nowelizacji czterech aktów prawnych: Rozporządzenia w sprawie wymogów kapitałowych (Rozporządzenie CRR), Dyrektywy w sprawie wymogów kapitałowych (Dyrektywa CRD IV), Dyrektywy w sprawie naprawy oraz restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji banków (Dyrektywa BRRD) oraz Rozporządzenia w sprawie jednolitego mechanizmu restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji (Rozporządzenie SRMR).

Opublikowany pakiet reform w sposób bezpośredni łączy się z szerszym przeglądem regulacji obszaru usług finansowych zainicjowanym w zeszłym roku przez Komisję Europejską, w tym publicznej konsultacji Call for evidence: EU regulatory framework for financial services, której wyniki Komisja Europejska opublikowała również w dniu 23 listopada 2016 roku. Na podstawie zgromadzonych w trakcie konsultacji opinii oraz informacji, Komisja Europejska wyznaczyła cztery główne kierunki działania, w które wpisuje się także Banking Reform Package:

- Zlikwidowanie zbędnych ograniczeń regulacyjnych z obszaru finansowania gospodarki,

- Zwiększenie proporcjonalności przepisów,

- Ograniczenie zbędnych ograniczeń regulacyjnych,

- Uspójnienie przepisów i ich większe ukierunkowanie na przyszłość.

Zgodnie z informacjami zaprezentowanymi przez Komisję Europejską, zawarte w pakiecie Banking Reform Package rozwiązania skupiają się na poniższych obszarach:

- Zwiększenie odporności instytucji UE oraz wzmocnienie stabilności finansowej,

- Poprawienie zdolności banków do udzielania kredytów w celu wspierania gospodarki UE,

- Zwiększenie roli banków w osiąganiu głębszych i bardziej płynnych rynków kapitałowych UE w celu tworzenia Unii Rynków Kapitałowych.

Zawarte w Banking Reform Package wnioski ustawodawcze zostaną w dalszej kolejności przekazane Parlamentowi Europejskiemu i Radzie w celu ich rozpatrzenia oraz przyjęcia.

Informacja prasowa o Banking Reform Package (w języku polskim):

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-3731_pl.htm

Informacja prasowa o Banking Reform Package (w języku angielskim):

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-3731_en.htm

Projekt nowelizacji Dyrektywy CRD IV (w języku angielskim):

http://ec.europa.eu/finance/bank/docs/regcapital/crr-crd-review/161123-proposal-amending-directive_en.pdf

Projekt nowelizacji Rozporządzenia CRR (w języku angielskim):

http://ec.europa.eu/finance/bank/docs/regcapital/crr-crd-review/161123-proposal-amending-regulation_en.pdf

Aneks do projektu nowelizacji Rozporządzenia CRR (w języku angielskim):

http://ec.europa.eu/finance/bank/docs/regcapital/crr-crd-review/161123-proposal-amending-regulation-annex_en.pdf

Projekty nowelizacji Dyrektywy BRRD (w języku angielskim):

http://ec.europa.eu/finance/bank/docs/crisis-management/161123-proposal-directive-unsecured-debt-instruments_en.pdf

http://ec.europa.eu/finance/bank/docs/crisis-management/161123-proposal-directive-recapitalisation-capacity_en.pdf

Projekt nowelizacji Rozporządzenia SRMR (w języku angielskim):

http://ec.europa.eu/finance/general-policy/docs/banking-union/single-resolution-mechanism/161123-proposal-regulation_en.pdf

Komunikat Komisji Europejskiej dotyczący wyników Call for evidence: EU regulatory framework for financial services (w języku angielskim):

http://ec.europa.eu/finance/general-policy/docs/general/161123-communication_en.pdf

Dokument towarzyszący komunikatowi Komisji Europejskiej dotyczącemu wyników Call for evidence: EU regulatory framework for financial services (w języku angielskim):

http://ec.europa.eu/finance/general-policy/docs/general/161123-staff-working-document_en.pdf

 

www.zbp.pl