Internetowy Serwis Bankowości Spółdzielczej

Promocja: SGB Gotówkowy plus bonus dodatkowy

 
Ruszyliśmy z drugą edycją promocji o nazwie „SGB Gotówkowy plus bonus dodatkowy”. Dzięki niej można zyskać dodatkowe 100, 500 lub 1000 zł. oprócz tego, co wypracuje subfundusz. Promocja dotyczy wyłącznie klientów banków spółdzielczych. 
 
Najważniejsze warunki promocji:
  • Klient zarejestruje się na stronie sgbgotowkowy.union-investment.pl; 
  • W terminie do 29.12.2017 r. wpłaci minimum 10, 50 bądź 100 tys. zł. na nowy rejestr w SGB Gotówkowy (za pośrednictwem pracownika banku spółdzielczego);
  • Wpłata będzie pochodzić z nowych środków;
  • W okresie od 02.01.2018 r. do 11.04.2018 r. (włącznie) utrzyma oszczędności; 
  • W terminie 30 dni od zakończenia promocji, otrzyma 100, 500 lub 1000 zł. jako dodatkowe nabycie jednostek uczestnictwa na rejestr w SGB Gotówkowy.
 
Warto się śpieszyć, bowiem promocją objęta jest ograniczona liczba rejestrów.
 
Więcej szczegółów w załączniku oraz na stronie sgbgotowkowy.union-investment.pl
 
**********
Stopa zwrotu subfunduszu SGB Gotówkowy na 29 września 2017 r. za 1 miesiąc wyniosła 0,36%, za 3 miesiące 0,92%, za 6 miesięcy 1,77%, za rok 2,85%, od początku roku 2,65%, za 2 lata 5,25%, a od dostosowania struktury portfela (1 października 2013 r.) 10,64%.
Niniejszy materiał jest upowszechniany w celu reklamy lub promocji usług świadczonych przez Union Investment TFI S.A. Towarzystwo działa na podstawie decyzji Komisji Papierów Wartościowych (obecnie: Komisja Nadzoru Finansowego) z dnia 1 czerwca 1995 r., nr decyzji KPW-4073-1\95.
Przedstawione prognozy osiągnięcia zysku lub określonej stopy zwrotu z inwestycji nie stanowią gwarancji przyszłego wyniku a inwestycja może wiązać się z utratą części zainwestowanych środków. Wyniki inwestycji mogą być pomniejszone o pobrane opłaty manipulacyjne i podatki. Brak gwarancji osiągnięcia celów inwestycyjnych subfunduszu; możliwość zmniejszenia wartości, w tym utraty części zainwestowanych środków. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie stanowią gwarancji osiągnięcia ich w przyszłości.
Niniejszy materiał nie zawiera pełnych informacji niezbędnych do oceny ryzyka związanego z inwestycją w papiery wartościowe oraz inne instrumenty finansowe. Decyzje inwestycyjne dotyczące inwestowania w fundusze inwestycyjne powinny być podejmowane wyłącznie po zapoznaniu się z Prospektami Informacyjnymi funduszy zawierającymi szczegółowe informacje w zakresie: czynników ryzyka, zasad sprzedaży jednostek uczestnictwa funduszy, tabelę opłat manipulacyjnych oraz informacje podatkowe. Prospekty informacyjne, Kluczowe informacje dla Inwestorów, Informacje dla Klienta AFI, tabela opłat, dane o ryzyku inwestycyjnym i podatkach dostępne są na stronie www.union-investment.pl.”