Internetowy Serwis Bankowości Spółdzielczej

Ustanowienie zarządcy komisarycznego w SKOK Rafineria

Ustanowienie zarządcy komisarycznego w SKOK Rafineria 
 
Komisja Nadzoru Finansowego (KNF), z dniem 14 czerwca 2017 r., jednogłośnie ustanowiła zarządcę komisarycznego w Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo-Kredytowej Rafineria w Gdańsku (SKOK Rafineria). Na zarządcę komisarycznego w SKOK Rafineria została powołana Pani Elżbieta Staniszewska -Antoniak. Jest to osoba posiadająca odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie zawodowe do sprawowania tej funkcji. 
 
Celem zarządcy komisarycznego są działania na rzecz wzmocnienia spółdzielczej kasy poprzez wzrost efektywności działania i poprawę standardów zarządzania ryzykiem w oparciu o szczegółową weryfikację sytuacji finansowej kasy. Zarządca komisaryczny został zobowiązany do sporządzenia sprawozdania SKOK Rafineria na datę ustanowienia w SKOK zarządcy komisarycznego i poddania tego sprawozdania badaniu przez biegłego rewidenta. Zarządca komisaryczny ma również wypracować koncepcję restrukturyzacji kasy w uzgodnieniu z Komisją lub opracować i uzgodnić z KNF program postępowania naprawczego, którego realizacja służyć będzie możliwie najbardziej efektywnemu zabezpieczeniu interesów członków spółdzielczej kasy. Zarządca komisaryczny będzie kierować procesem restrukturyzacji oraz informować KNF, Kasę Krajową i radę nadzorczą spółdzielczej kasy o efektach prowadzonych działań naprawczych. 
 
Ustanowienie zarządcy komisarycznego w SKOK Rafineria, na podstawie art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1910, z późn. zm.) i art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.) w związku z art. 11 ust. 1 i ust. 5 ustawy z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 196 ze zm.), nie wpływa na organizację i sposób działania kasy, z wyjątkiem zmian przewidzianych ustawą o SKOK. Decyzja KNF nie wpływa na sposób obsługi członków SKOK Rafineria. Kasa ta nadal będzie świadczyć usługi w pełnym dotychczasowym zakresie. W mocy pozostają stosunki umowne łączące SKOK Rafineria z jej członkami będącymi jednocześnie współwłaścicielami kasy. Obowiązują również umowy z pracownikami i kontrahentami tej Kasy. 
 
Z dniem ustanowienia zarządcy komisarycznego, dotychczasowi członkowie zarządu SKOK Rafineria zostają odwołani z mocy prawa, a udzielone wcześniej prokury i pełnomocnictwa wygasają. Kompetencje innych organów kasy ulegają zawieszeniu. Na zarządcę komisarycznego przechodzi prawo podejmowania decyzji we wszystkich sprawach dotyczących spółdzielczej kasy, z wyjątkiem wprowadzania zmian w statucie. Depozyty zgromadzone w spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych są chronione przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG). Szczegółowe informacje na temat systemu gwarantowania depozytów są dostępne w serwisie internetowym BFG.