Internetowy Serwis Bankowości Spółdzielczej

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z art. 330 ust. 6 ustawy o BFG

 
Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z art. 330 ust. 6 ustawy o BFG
 
W Dzienniku Ustaw z dnia 7 września 2017 r. zostało opublikowane Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 9 sierpnia w sprawie szczegółowego zakresu, trybu i terminu przekazywania Bankowemu Funduszowi Gwarancyjnemu informacji niezbędnych do realizacji jego zadań oraz sposobu weryfikacji prawidłowości przekazywanych informacji (dalej: rozporządzenie), (Dz. U. poz. 1710). Rozporządzenie weszło w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, tj. w dniu 8 września 2017 r.
 
Rozporządzenie stanowi realizację upoważnienia zawartego w art. 330 ust. 6 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji  (dalej: ustawa o BFG), zgodnie z którym minister właściwy do spraw instytucji finansowych określa, w drodze rozporządzenia, szczegółowy zakres, tryb i termin przekazywania informacji, o których mowa powyżej, oraz sposób weryfikacji prawidłowości przekazywanych informacji, mając na względzie konieczność prawidłowej realizacji zadań BFG.
 
Konieczność wydania rozporządzenia wynika z wejścia w życie ustawy, która rozszerzyła zakres działalności BFG m.in. o planowanie i prowadzenie przymusowej restrukturyzacji banków, spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych oraz firm inwestycyjnych.
 
Na podstawie art. 330 ust. 1 ustawy o BFG, Bankowemu Funduszowi Gwarancyjnemu (dalej: Fundusz) przysługuje prawo uzyskiwania informacji niezbędnych do realizacji jego zadań, w szczególności informacji niezbędnych do wykonania oszacowania, o którym mowa w art. 137 ust. 1, oraz przygotowania przymusowej restrukturyzacji bezpośrednio od podmiotu w przypadku zobowiązania takiego podmiotu do wdrożenia planu naprawy, przygotowania programu  postępowania naprawczego, podjęcia wobec niego działań wczesnej interwencji lub ustanowienia w nim zarządu komisarycznego lub zarządcy komisarycznego.
 
Informacje te będą pozyskiwane przez Fundusz w zakresie określonym w załączniku nr 1 do rozporządzenia.
 
Zgodnie z zapisami rozporządzenia, banki, oddziały banku zagranicznego, firmy inwestycyjne lub spółdzielcze kasy-oszczędnościowo-kredytowe będą przekazywać na wezwanie BFG informacje sporządzone w zakresie, zgodnie z wzorem i formatem określonymi w załączniku nr 1 do rozporządzenia, według stanu na dzień określony w wezwaniu. Podmioty te z upływem 3 miesięcy od wejścia w życie rozporządzenia powinny być w stanie przekazać określone rozporządzeniem informacje, zgodnie z zakresem i formatem w nim określonym. Przed upływem trzeciego miesiąca od dnia wejścia w życie rozporządzenia, Fundusz może zwrócić się do podmiotu z wnioskiem o przekazanie wybranych informacji.
 
Dodatkowo Fundusz pragnie zaznaczyć, że podmioty nie są zobowiązane do przekazania informacji wraz z upływem 3 miesięcy od wejścia w życie rozporządzenia, o ile nie otrzymają stosownego wezwania ze strony Funduszu.