Internetowy Serwis Bankowości Spółdzielczej

Newsletter

BS.NET newsletter

testMaciej

Spis treści

 • Wygoda w banku może kosztować bezpieczeństwo
 • Rekordowe przychody GK GPW ze sprzedaży
 
Konkurencyjność rynku, innowacje technologiczne, wygoda klienta i jego bezpieczeństwo – te cztery hasła streszczają cele unijnej dyrektywy regulującej usługi płatnicze, czyli PSD 2.
 
W I kwartale 2017 r. GK GPW osiągnęła rekordowe przychody ze sprzedaży. Jest to dowód na to, że oferta Grupy jest atrakcyjna dla uczestników rynku. Stale rosnące przychody GK GPW potwierdzają dobrą kondycję warszawskiej Giełdy

test

pt., 2017/04/28 - 19:59 -- admin

Table of Contents

 • Wygoda w banku może kosztować bezpieczeństwo
 • Rekordowe przychody GK GPW ze sprzedaży
 • BS Gniezno ogłosił wyniki konkursu SKO
Wygoda w banku może kosztować bezpieczeństwo  
Jacek Ramotowski - Obserwatorfinansowy.pl
 
Od redakcji portalu bs.net: prezentowany artykuł ukazał się w grudniu 2016 roku na portalu obserwatorfinansowy.pl; mimo upływu  kilku miesięcy od jego publikacji prezentowane tezy i pytania dotyczące dyrektywy PSD2 są nadal aktualne i warto je rozważyć w toczącej się obecnie dyskusji.
 
Konkurencyjność rynku, innowacje technologiczne, wygoda klienta i jego bezpieczeństwo – te cztery hasła streszczają cele unijnej dyrektywy regulującej usługi płatnicze, czyli PSD 2. Nie jest pewne czy cele te są do pogodzenia. Nowa dyrektywa może sprawić, że polskie banki będą mniej bezpieczne.
 
Żeby dobrze zrozumieć intencje dyrektywy, trzeba przyjrzeć się choć pobieżnie sytuacji sektora bankowego w Europie, która w wielu aspektach znacznie różni się od tego, czego doświadczamy w Polsce. Fakt, że w Polsce przelew złożony rano, po południu trafia na rachunek odbiorcy nie jest w innych krajach europejskich czymś oczywistym. W niektórych z nich potrafi wędrować nawet kilka dni.
 
Szybkość płatności jest dla banków kosztem, bowiem muszą one budować i integrować ze sobą elektroniczne systemy. Polskie banki koszty te już poniosły i ponoszą nadal, rozwijając bankowość mobilną, podczas gdy po kryzysie wiele innych instytucji w Europie nie jest w stanie ich udźwignąć.
 
Równocześnie do niedawna wysokość opłat za realizowanie płatności, w tym opłaty interchange, zachęcała wiele większych i mniejszych firm technologicznych do włączenia się do obiegu pieniądza. Powstały różne modele biznesowe, których celem jest dostarczanie klientowi usług wygodniejszych, szybszych i tańszych. Chodzi o zbudowanie dzięki temu większej skali, zasięgu, przywiązania klienta i – co nie najmniej ważne – pozyskania informacji, jakich on o sobie udostępnia, gdy płaci elektronicznie.
 
Największe znaczenie mają jednak rozwój handlu w Internecie, czyli e-commerce, oraz płatności mobilne. Kupno w tradycyjnym stacjonarnym sklepie ma jedną zasadniczą przewagę nad kupnem przez Internet – widzimy towar, dotykamy go, płacimy i wtedy jest nasz.
 
W Polsce banki i sklepy internetowe rozwinęły metodę pay-by-link, z której – według danych PayU – korzysta 80 proc. płacących on-line. Przelew jest natychmiast księgowany i może nastąpić wysyłka. Kiedy jednak przelew na rachunek sklepu wędruje, zamiast przemknąć szybko jak myśl, potrzebny jest pośrednik w jego realizacji. Według danych Europejskiego Banku Centralnego, instytucji niebankowych zajmujących się w Unii Europejskiej usługami płatności było na koniec zeszłego roku ponad 8 tysięcy.
 
W płatnościach mobilnych chodzi natomiast o to, żeby transakcję zrealizować natychmiast, z każdego miejsca i o każdej porze. I tu zaczął się największy wyścig – o szybkość, łatwość, konwersję, czyli odsetek zaakceptowanych transakcji oraz o pozytywne doświadczenie klienta. Sposobem na zdobycie przewagi w tym wyścigu jest wprowadzanie nowych technologii, a to właśnie PSD 2 ma wspierać.
 
Kluczowe znaczenie RTS-ów
 
Dyrektywa PSD 2 weszła w życie w styczniu 2016 roku, a do prawa krajowego ma być wprowadzona od 13 stycznia 2018 r. Najważniejsza jednak nie jest ona sama, tylko standardy techniczne (RTS), które ma ostatecznie wydać Europejski Urząd Nadzoru Bankowego (EBA). Standardy te przypiszą odpowiednią wagę priorytetom.
 
Bezpieczeństwo płatności ma zapewnić zasada silnego uwierzytelnienia. PSD 2 nie pierwsza się do tego przymierza. Już wcześniej, w 2012 roku EBC wydał zalecenia dotyczące bezpieczeństwa płatności w Internecie. Nadzory krajowe wprowadzały je albo nie. Najbardziej konsekwentny był nadzór bankowy w Polsce, który wydał odpowiednią rekomendację. Ponieważ nie wszędzie zastosowano się do wskazań EBC, Komisji Europejskiej chodziło o ustanowienie twardych reguł w miejsce miękkich zaleceń.
 
EBA mająca przygotować RTS, czyli kluczową wykładnię dyrektywy, już dwa razy konsultowała jej projekt. Po raz pierwszy niezwłocznie po uchwaleniu dyrektywy w 2015 roku poddała pod dyskusję swoje wstępne stanowisko W październiku zakończyły się drugie konsultacje i oczekuje się, że EBA wkrótce ogłosi RTS-y i to w ostatecznym kształcie. Powinny one zostać opublikowane nie później niż na rok przed wejściem w życie dyrektywy, czyli w styczniu 2017 r.
 
Żeby RTS-y nabrały mocy prawnej, konieczne jest, by Komisja Europejska zaaprobowała je najdalej w kwietniu 2017 roku. W ten sposób weszłyby w życie po 18 miesiącach, czyli pod koniec 2019 roku. O ile nie będzie opóźnień, gdyż dyskusja jest niezwykle ożywiona. Na konsultacje nadesłano ponad 200 opinii najeżonych argumentami. Banki bronią w nich swoich pozycji, które zbudowały dzięki wyłącznej wiedzy o rachunkach własnych klientów. Nowi gracze chcą pozycje te podkopać i zająć w ten sposób terytorium, na którym panują jeszcze banki.
 
Konkurencja niejedno ma imię
 
EBA najsilniej postawiła na to, żeby na rynku płatności zaistniała silna konkurencja. Ponieważ znakomita część europejskich banków nie jest w stanie zapewnić klientom szybkiej realizacji transakcji, trzeba do rynku jak najszerzej dopuścić nowych graczy. To tak zwani third party providers (TPP), którzy w imieniu klienta będą mogli uzyskać dostęp do jego rachunku przez przeznaczony do tego celu interfejs, zwany API, otwarty dla wszystkich zewnętrznych podmiotów. Banki będą miały obowiązek taki interfejs stworzyć.
 
W RTS widać dużą presję na wygodę i konkurencyjność – mówił podczas listopadowego Kongresu Bankowości Detalicznej w Warszawie Tomasz Piwowarski, dyrektor w Komisji Nadzoru Finansowego.
 
Pozostaje kwestia kluczowa: jeśli TPP będzie miał dostęp do rachunku klienta, to w jakim zakresie i na jakich zasadach? Przedstawiciele polskiego nadzoru i sektora bankowego mówią: wprowadzone u nas standardy są optymalne, gdyż łączą wysokie wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zapewniają konkurencyjność i motywują do technologicznego wyścigu.
 
Obawiamy się, żeby poprzez wprowadzenie nowych usług, wejście graczy, których standardy mogą się różnić od naszych, owe niższe standardy mogą przenikać do nas pod płaszczykiem PSD 2 – dodał Tomasz Piwowarski.
 
Wprowadzenie obowiązku „wystawienia” przez bank API ma – oprócz otwarcia rynku na konkurencję – jeszcze jeden istotny skutek uboczny. Do tej pory każdy TPP, który chciał realizować płatności w imieniu klienta, musiał dogadać się z bankiem i zawrzeć z nim umowę. Umowa taka obejmowała między innymi zasady podziału odpowiedzialności za pieniądze klienta na wypadek wyłudzenia.
 
Po wejściu w życie PSD 2 każdy TPP będzie mógł „podłączyć się” do bankowego API bez obowiązku zawierania z nim umowy. A równocześnie dyrektywa mówi wyraźnie, że odpowiedzialność za pieniądze klienta ponosi bank. Oznacza to, że jeśli dojdzie do fraudu z winy TPP, bank będzie musiał oddać pieniądze klientowi, a potem dopiero dowodzić, że to TPP powinien mu je zwrócić. To stawia banki w trudniejszej sytuacji niż były do tej pory.
 
Po wprowadzeniu PSD 2 nie będzie zasad umownych pomiędzy TPP a prowadzącymi rachunki. Może to powodować napięcia – mówił podczas Kongresu Maciej Biniek, członek zarządu PayU, dostawcy usług płatniczych.
 
Dlaczego ze strony dostawców usług płatniczych PIS i integratorów wiedzy o rachunkach bankowych AIS jest tak duża presja na to, żeby klient mógł im udostępniać swoje dane? Bo to droga do oferowania mu swoich produktów.
 
Dysponując historią płatności, można ocenić bardzo precyzyjnie sytuację klienta. Bank widzi historię rachunku i może oceniać klienta. Gdy ta przewaga się skończy, konkurencja będzie rosła – mówił Mariusz Cholewa, prezes Biura Informacji Kredytowej.
 
Banki niejednokrotnie powołują się na troskę o bezpieczeństwo klienta, a równocześnie walczą o to, żeby nie były zmuszone do dzielenia się wiedzą o nim, nawet wtedy, gdy on sam tego chce. W ten sposób utrudniają wejście na rynek konkurentom.
 
– Główne zagrożenie dla banków to spadek ich roli jako właścicieli wiedzy o kliencie – mówił Dariusz Szkaradek, partner w Deloitte.
 
Słabości silnego uwierzytelnienia
 
Aby zapewnić bezpieczeństwo płatności, PSD 2 wprowadza zasadę silnego uwierzytelnienia klienta (SCA), która w Polsce jest zresztą stosowana już od lat. Do zasady silnego uwierzytelnienia mają się stosować wszyscy dostawcy usług, a więc prócz instytucji prowadzących rachunek (ASPSP) także PIS i AIS.
 
Zasada silnego uwierzytelnienia polega na identyfikacji klienta na podstawie przynajmniej dwóch z trzech możliwych kategorii – właściwej tylko jemu wiedzy, wyłącznego posiadania czegoś i pewnej jego indywidualnej cechy. Są to personalised security credentials (PSC), które będziemy nazywać – za bankowcami – credentialami.
 
I tak kategorię wyłącznej wiedzy spełnia hasło do logowania, znane tylko klientowi, kategorię posiadania – jednorazowy kod przysłany przez bank do potwierdzenia danej transakcji, kategorię indywidualnych cech – cechy biometryczne, na przykład odcisk palca. Silne  uwierzytelnienie ma zapewnić, że jego elementy są niezależne od siebie, a więc naruszenie jednego nie podważa wiarygodności pozostałych. Ma być skonstruowane w taki sposób, żeby chronić poufność danych uwierzytelniających.
 
Od silnego uwierzytelnienia jest kilka wyłączeń. Jedno z nich, zwane „dynamic linking”, polega na tym, że przesyłamy pieniądze do zdefiniowanego odbiorcy lub zdefiniowaną wcześniej kwotę. Są też wyłączenia niskich kwot transakcji.
 
Zdecydowana większość banków uczestniczących w konsultacjach EBA jest zdania, że nie powinna ona przedstawiać szczegółowej listy wyłączeń, a pozostawić to własnej analizie ryzyka dokonywanej przez uczestników rynku. Takie też propozycje przedstawił Europejski Kongres Finansowy po konsultacjach z polskim środowiskiem bankowym. Tymczasem firmy świadczące usługi płatnicze wyraziły zdecydowane poparcie dla precyzyjnej i ograniczonej listy wyłączeń.
 
Rosnącemu wolumenowi płatności elektronicznych towarzyszy cyberprzestępczość. Przestępcy poszukują najsłabszych ogniw w różnych systemach i słabości te wykorzystują do kradzieży. Teoretycznie więc silne uwierzytelnienie powinno ograniczyć szansę na udany atak i na wyłudzenie pieniędzy.
 
Wiadomo już, że tak nie jest, i że silne uwierzytelnienie całkowicie nie chroni, gdyż przestępcy stosują coraz bardziej skuteczne metody kradzieży danych uwierzytelniających, a więc credentiali. Kluczowe jest tutaj to, kto ma do nich  dostęp. Projekt RTS zezwala, żeby klient banku udostępnił swoje credentiale innemu podmiotowi mającemu świadczyć dla niego usługi. I tu właśnie pojawiają się zasadnicze wątpliwości, czy standardy wystarczająco troszczą się o bezpieczeństwo.
 
Nie jest bowiem pewne, czy instytucje pozabankowe będą w stanie równie dobrze chronić dane klienta, jak robią to banki. Przynajmniej w Polsce banki zrobiły naprawdę duże postępy w ochronie wrażliwych danych. Uwierzytelnienie tożsamości przez bank ma szansę stać się podstawową drogą dostępu do usług administracji publicznej poprzez tzw. Zaufany Profil.
 
Jeśli wejdą w posiadanie tych danych niewielkie firmy, niekoniecznie mające systemy ich ochrony, może się zrobić trochę przerażająco – mówił Mariusz Cholewa.– Jeżeli złamiemy zasadę, że tylko klient i bank mają dostęp do rachunku, złamiemy wszystkie zasady. To przyniosłoby negatywne skutki dla świata cyfrowego.
 
Credentiale powinny pozostać tajne. Standardy techniczne nie są na tyle jednoznaczne, żeby to potwierdzić – dodał Piotr Alicki, prezes Krajowej Izby Rozliczeniowej.
 
Cienie screen scrapingu
 
W Polsce obowiązuje reguła, że bez względu na to, kto jest inicjatorem płatności czy w niej pośredniczy, sama transakcja jest autoryzowana wyłącznie przez klienta w systemie transakcyjnym banku. Żaden pośrednik nie zna hasła ani loginu klienta, ani też kodu zatwierdzającego transakcję, wysyłanego przez bank, bez względu na system czy technologie jej realizacji.
 
– Mamy rozwiązania, które z sukcesem funkcjonują od wielu lat. Bardzo bym sobie życzył, żeby status quo z polskiego rynku zostało zachowane, bo daje zaufanie i spowodowało dobre rozwiązania systemowe – mówił Feliks Szyszkowiak, członek zarządu BZ WBK.
 
W wielu krajach Unii rozpowszechnił się natomiast screen scraping. Kilka lat temu zaczęło korzystać z niego kilka polskich instytucji kredytowych i dość szybko zakazała im tego KNF. Screen scraping polega na tym, że klient udostępnia innemu bankowi (lub np. PIS) swoje credentiale i zgadza się na to, żeby ten w jego imieniu i w powierzonym mu zakresie posługiwał się jego rachunkiem. W Polsce chodziło o ściąganie danych z rachunku klienta na przykład przy przedstawieniu mu oferty refinansowania kredytu.
 
Metody analogiczne do screen scrapingu odpowiadają za ponad połowę prób przestępczych – mówił Piotr Alicki.
 
Wygląda na to, że RTS-y mogą usankcjonować posługiwanie się bardzo niebezpiecznym narzędziem. Jeśli zostanie ono uprawomocnione, bank nie będzie wiedział, czy używa go ktoś, kto wykonuje usługę dla klienta, czy ktoś, kto kradnie pieniądze.
 
Wbrew intencjom dyrektywy, żeby dostawcy usług płatniczych oferowali klientom jak najprostsze i najbardziej przyjazne rozwiązania, projekt RTS-ów, gdyby wszedł w życie w obecnym kształcie, mógłby bardzo utrudnić rozwój płatności mobilnych. EBA uważa, że konieczne jest rozdzielenie kanału, jakim klient komunikuje się z bankiem, od tego, którym otrzymuje kod do zatwierdzenia transakcji.
 
O co tu chodzi? Gdy siedzimy przed komputerem stacjonarnym i składamy dyspozycję przelewu w internetowym serwisie banku otrzymujemy kod do autoryzacji transakcji, najczęściej SMS-em (niektóre banki stosują jeszcze kartki-zdrapki). To właśnie dwa osobne kanały – połączenie przez przeglądarkę i połączenie telekomunikacyjne.
 
Inaczej jest jednak, gdy korzystamy z aplikacji mobilnej. Łączymy się przez nią z bankiem i składamy dyspozycję, a równocześnie dostajemy kod do autoryzacji na to samo urządzenie. Specjaliści od walki z cyberprzestępczością uważają, że posługiwanie się jednym urządzeniem do obu tych czynności w znaczący sposób zwiększa prawdopodobieństwo sukcesu przestępcy. Ale gdyby standardy zostały wprowadzone w aktualnym brzmieniu, łatwość płatności telefonem zostałaby bardzo ograniczona.
 
Tymczasem właśnie w płatnościach mobilnych gra toczy się o to, żeby konsument mógł zapłacić, wykonując jak najmniej czynności. Nawet, żeby nie musiał przepisywać sześciocyfrowego kodu. Karty bezstykowe wyznaczają tu granicę łatwości i wygody, do której wszyscy operatorzy płatności dążą.
 
EKF zaproponował, żeby zasady odrębności kanałów mogły być łagodzone w zależności od polityki zarządzania ryzykiem dostawcy płatności, a także żeby zasady silnego uwierzytelnienia były mniej restrykcyjne w przypadku płatności one-click i płatności powtarzalnych. Uważa, że konieczne jest natomiast wprowadzenie zasady logicznej autoryzacji urządzenia, co potwierdzałoby, że jest ono przypisane do konkretnej osoby.
 
KNF chce, żeby EBA, tworząc standardy, pozostawiła władzom krajowym przynajmniej część decyzji dotyczących ustanawiania reguł bezpieczeństwa na konkretnym rynku.
 
Udostępnianie danych o rachunku – tak. Ale credentiale zostają na infrastrukturze bankowej – mówił Tomasz Piwowarski. – Jesteśmy w stanie wypracować podejście związane z dostępem do rachunku, które jest bezpieczne i nie podważa zaufania do sektora bankowego – dodał.
 

Nie dzielmy tego, czego nie powinno się dzielić

Spis treści

 • Banki są największym płatnikiem podatku CIT w Polsce
 • Poprawa reputacji sektora bankowego
 • Raport NetB@nk: Oznaki nasycenia rynku
 • KNF zmniejszyła karę dla Compensy do 1,1 mln zł
 • KNF zmniejszył karę dla M. Falenty
 • KNF ukarał PKN Orlen
 • Przyjęcie nowej Rekomendacji H
 • Komunikat z posiedzenia KNF
 • Wysadzili bankomat
 • "Przyszłość zaczyna się dzisiaj, nie jutro"
 • 3,76 mln pracowników mikrofirm narażonych na wypadki przy pracy
 • Do 2050 r. ponad 40 proc. Polaków będzie miało ponad 60 lat
 • Sezon turystyczny za pasem, a branża coraz bardziej zadłużona.
 • Ruszył program upowszechniania płatności bezgotówkowych w urzędach
 • Nie dzielmy tego, czego nie powinno się dzielić
 • Cashless.pl wie co będzie robił M.Groszek
 • To największy debiut na warszawskim parkiecie od lat
 • W 2017 r. ceny nowych mieszkań w stolicy będą nieznacznie rosły
 • Inwestycje w młode, innowacyjne firmy dają zarobić funduszom venture capital nawet kilkaset procent
 • O zmianie pracy myśli rekordowo mało Polaków.
 • Resort infrastruktury i budownictwa kończy prace nad funduszem ziemi.
 • Braniewsko-Pasłęcki Bank Spółdzielczy zaprasza
 • Papierowe zwolnienia lekarskie do likwidacji
 • Trzeba zapobiec drenażowi mózgów
 • Klin podatkowy jest najsilniej odczuwalny przez rodziny z niskimi dochodami
 • Moneta upamiętniająca Mikołaja Kopernika już w obiegu
 • Firma Euler Hermes ostrzega
 • KNF podaje szacunkowe koszty ustaw frankowych
 • Umocnienie euro po wyborach prezydenckich we Francji
 • Mastercard Priceless Specials z prestiżową nagrodą Loyalty Awards
 • ESBANK Bank Spółdzielczy na obchodach Dnia Inwalidy
 • Od lipca nowe zasady dla kredytobiorców
 • Pracownik kontra szef w sądzie
 • Rolnicy wracają do dobrych nastrojów: w I kwartale wyleasingowali najwięcej maszyn i urządzeń
 • Wyniki Grupy Concordia Ubezpieczenia za rok 2016
 • HEXABANK ZUMBA MARATON I MASTER CLASS
 • Bank BPS bliżej Klientów
 
 
 
 
 
 
 
Komunikat z 351. posiedzenia Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 25 kwietnia 2017 r
 
a w nim m.in:
 
 • Komisja jednogłośnie wydała nową Rekomendację H dotyczącą systemu kontroli wewnętrznej w bankach. 
 • Komisja zapoznała się z uzupełnioną metodyką wyliczania dodatkowego wymogu kapitałowego na pokrycie ryzyka związanego z kredytami walutowymi. 

cały komunikat w załaczniku 

 
"Przyszłość zaczyna się dzisiaj, nie jutro" - Asseco zaprasza banki na spotkania
 
Stało się już tradycją, że w okresie wiosennym Asseco ma przyjemność spotykać się z bankami spółdzielczymi. Jest to doskonała okazja aby wspólnie podsumować współpracę w okresie minionego roku jak również przedstawić nowe rozwiązania. Podczas tegorocznej edycji przedstawione zostaną rozwiązania skutecznie wspierające działalność banków w poniższych obszarach:
 
 • Procesy sprzedaży i komunikacji z klientem
 • Bezpieczeństwo transakcji internetowych
 • Realizacja wymogów sprawozdawczych
 
Spotkania odbędą się w siedmiu lokalizacjach:
 
 •         11 maja 2017 r. w Ostródzie
 •         12 maja 2017 r. w Bydgoszczy
 •         17 maja 2017 r. w  Czeladzi k. Sosnowca
 •         30 maja 2017 r. w  Rzeszowie
 •         31 maja 2017 r. w  Lublinie
 •         6 czerwca 2017 r. w Poznaniu
 •         9 czerwca 2017 r. w Tartak Brzózki k. Radziejowic
 
 
Wszystkich zainteresowanych udziałem w spotkaniach prosimy o kontakt: zgloszenia.bs@asseco.pl
 
Serdecznie zapraszamy
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KNF podaje szacunkowe koszty ustaw frankowych
 
20 kwietnia 2017 r. odbyło się posiedzenie Podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia: poselskiego projektu ustawy o restrukturyzacji kredytów denominowanych lub indeksowanych do waluty innej niż waluta polska oraz o wprowadzeniu zakazu udzielania takich kredytów (druk nr 729), przedstawionego przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej projektu ustawy o zasadach zwrotu niektórych należności wynikających z umów kredytu i pożyczki (druk nr 811), poselskiego projektu ustawy o szczególnych zasadach restrukturyzacji walutowych kredytów mieszkaniowych w związku ze zmianą kursu walut obcych do waluty polskiej (druk nr 877).
 
Na posiedzeniu Podkomisji zaprezentowano po raz pierwszy analizę Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) dotyczącą oszacowania skutków wejścia w życie 3 projektów ustaw frankowych. KNF ocenia, że potencjalne koszty wejścia w życie projektu Kukiz15 wynosiłyby 52,8 mld zł, projektu PO - 11,1 mld zł, zaś projektu prezydenckiego - 9,1 mld zł. Dodatkowo, zgodnie z analizą przeprowadzoną przez KNF w przypadku wejścia w życie projektu klubu Kukiz15 cztery banki (spośród 20 badanych) będą posiadały łączny współczynnik kapitałowy poniżej wartości krytycznej (8%).
 
Komisja podjęła decyzję o zwróceniu się do Prezesa NBP po informacje dotyczące działań podjętych przez Komitet Stabilności Finansowej. Dodatkowo, na polecenie podkomisji, Ministerstwo Sprawiedliwości, Ministerstwo Finansów, Ministerstwo Rodziny oraz Ministerstwo Zdrowia mają przygotować materiał dotyczący skutków społecznych przyjęcia tych projektów. Zobowiązano także UOKiK i Rzecznika Finansowego do przekazania posłom podkomisji informacji na temat dotychczasowej współpracy banków w zakresie rozwiązywania problemów frankowych. Instytucje te mają miesiąc na przygotowanie tych informacji. Po ich otrzymaniu zostanie wyznaczony termin kolejnego posiedzenia podkomisji.
 
Pełna treść analizy KNF w załączniku.
 
źródło: Lewiatan
 
 
 
 
 
 

 Wyniki Grupy Concordia Ubezpieczenia za rok 2016

Wynik finansowy Grupy Concordia Ubezpieczenia w 2016 r. wyniósł łącznie +10,3 mln zł, przy sprzedaży w wysokości 424,3 mln zł. Jest to rezultat przekraczający założony plan i zgodny z przyjętą strategią.

WTUŻiR Concordia Capital SA

W roku 2016 Concordia Capital SA wygenerowała przypis na poziomie 60 mln zł, czyli o 3,7 proc. więcej względem roku 2015. Życiowa spółka Concordii zakończyła rok zyskiem wysokości +4,7 mln zł.

Dobre wyniki Concordia zawdzięcza przede wszystkim zwiększonej sprzedaży ubezpieczeń indywidualnych, zarówno terminowych – wzrost o 7,8 proc. względem 2015 r., jak i kapitałowych – wzrost o 18,6 proc. względem 2015 r. – Wyniki Concordii Capital SA są wyższe od planowanych i w pełni nas satysfakcjonujące, biorąc pod uwagę sytuację rynkową ubezpieczeń na życie. Prezentujemy dobrą dynamikę, szczególnie zważywszy na fakt, że cały sektor po 4 kwartałach odnotował spadek przypisu – mówi Jacek Smolarek, Prezes Concordii.

W ramach strategii biznesowej obejmującej lata 2017-2019, Concordia zakłada szybszy niż dotychczas wzrost portfela ubezpieczeń życiowych. Towarzystwo posiada obecnie niezbyt wysoki udział w rynku ubezpieczeń życiowych, jednak sukcesywnie i dynamicznie zamierza go zwiększać. Realizacja tego celu będzie możliwa dzięki współpracy ze sprawdzonymi pośrednikami z kanału bankowego i agencyjnego.

Prostota konstrukcji produktów życiowych Concordii, których zasady działania są zrozumiałe zarówno dla klienta, jak i obsługującego go doradcy, ma stanowić najważniejszy atut, zapewniający realizację założeń przyjętej przez Zarząd strategii.

Concordia Polska TUW

W 2016 r. Concordia Polska TUW utrzymała silną pozycję w sektorze agro, rozwijając dynamicznie pozostałe gałęzie swojej działalności. W ubiegłym roku spółka majątkowa Grupy sprzedała ubezpieczenia za łączną kwotę 364,3 mln zł, czyli o 6,8 proc. więcej w stosunku do 2015 roku, odnotowując zysk netto wysokości +5,6 mln zł.

– Pozytywny wpływ na dodatni wynik Concordii miały, w pierwszej kolejności, ubezpieczenia casco, ale również NNW i finansowe. Osiągnięte zyski oceniamy jako bardzo zadowalające, szczególnie biorąc pod uwagę wartość wypłaconych przez firmę odszkodowań oraz fakt, że w segmencie ubezpieczeń majątkowych można zaobserwować znamiona kolejnej wojny cenowej, tym razem w ubezpieczeniach mieszkaniowych i przeznaczonych dla segmentu MŚP – mówi Prezes Smolarek. I dodaje – Concordia nie uczestniczyła, nie uczestniczy i nie będzie uczestniczyć w wojnie cenowej. Przynosi to bowiem duże straty finansowe oraz wizerunkowe dla całej branży ubezpieczeniowej. Naszym celem jest długofalowy i stabilny, rentowny wzrost, a nie jedynie krótkoterminowe patrzenie na udziały rynkowe.

Concordia w 2016 r. po raz kolejny udowodniła, że jest firmą godną zaufania, że wywiązuje się solidnie ze swoich obietnic. Klienci Concordii Polska TUW w 2015 r. otrzymali prawie 300 mln zł odszkodowań, z czego ponad połowę stanowiły te za szkody powstałe wskutek złego przezimowania.

Jak podkreśla Zarząd Concordii, wyniki osiągnięte 2016 r. stanowią dobry punkt wyjścia do realizacji strategii biznesowej na lata 2017-2019. Zakłada ona, między innymi, że w ciągu najbliższych trzech lat sprzedaż produktów skierowanych do klienta indywidualnego oraz małego i średniego biznesu, wzrośnie o ponad 50 proc. - Koncentrować się będziemy na tzw. Polsce powiatowej, gdzie rozpoznawalność marki Concordia jest większa, a potrzeby klientów zaspokojone w mniejszym zakresie niż w dużych miastach. Chcemy być blisko naszych „naturalnych” klientów – dodaje Prezes Smolarek.

Główną przewagą Concordii jest wysoka jakość oferowanych usług – od momentu przekazywania informacji o produktach, aż do posprzedażowej obsługi. Firmę wyróżnia również sieć sprzedaży dopasowana do klienta docelowego z małych i średnich miejscowości.
 

Concordia Ubezpieczenia

 
 

fakty, wydarzenia, opinie - internetowy serwis bankowości spółdzielczej bs.net zaprasza

Spis treści

 • GIODO ostrzega
 • Od 1 lipca zmiany w Taryfie opłat i prowizji Alior Banku dla klientów indywidualnych
 • e-bskowal - KOSZYK przelewów
 • Od 01 maja obwiązywać będzie rozporządzenie MRiF
 • Cyfrowi konsumenci nie wybaczają błędów
 • Klient w centrum uwagi Twojej firmy
 • Zasada przejrzystości wg RODO
 • Nowa strona banku spółdzielczego w Jedwabnem
 • Podręczny kredyt obrotowy „ Na dobre zbiory kredyt sezonowy”
 • VI Forum Bezpieczeństwa Banków.
 • IX Forum Technologii Bankowości Spółdzielczej 2017
 • Bank spółdzielczy w Koronowie organizuje charytatywny rajd
 • Zielona kłódka nie zawsze gwarantuje bezpieczeństwo logowania do banku. Tak przynajmniej uważa firma Google...
 • Jak startupy z branży FinTech zmieniają bankowość?
 • „CIESZ SIĘ WIOSNĄ Z KARTĄ VISA” – wiosenna promocja Visa
 • VII Europejski Kongres Finansowy,
 • Coaching odczarowany. Narzędzia i rozwiązania biznesowe
 • Oto wielka tajemnica Wyspy Wielkanocnej
 • Mastercard zaprezentował biometryczną kartę płatniczą nowej generacji
 • Komentarz makroekonomiczny
 • Plan Komisji Europejskiej
 • Dobre wyniki polskiej gospodarki nie pomogły w umocnieniu złotego
 • Wyjaśnienie Ministerstwa Rolnictwa
 • Film z Forum Rozwoju Banków Spółdzielczych
 • Konunktura gospodarcza w Polsce
 • Bank Spółdzielczy w Jarocinie podsumował 2016 rok.
 • Znaczenie aktów prawnych tworzonych przez Europejskie Urzędy Nadzoru
 • Znaczenie aktów prawnych tworzonych przez EBA
 • Spółdzielcy w Radzie Związku Banków Polskich
 • Wzrost inflacji nam w najbliższym czasie nie grozi
 • Będzie można sprawdzać swoje punkty karne
 • Prezes BGKN: mamy 5 mld zł na Mieszkanie plus
 • Najlepsze Banki w Polsce. Znamy wyniki Rankingu Złoty Bankier
 • Komentarz Domu Maklerskiego Banku BPS z 21.04.2017
 • Polacy nie będą masowo wracać do Polski po Brexicie.
 • Millenialsi coraz ważniejszą grupą dla branży motoryzacyjnej.
 
Alior Bank od 1 lipca wprowadza zmiany w tabeli opłat i prowizji. W ich ramach wprowadza opłatę za wypłatę z bankomatu kwoty poniżej 100 zł. Jednocześnie podwyższa wymogi zwalniające z opłaty za kartę do konta czy opłaty za przelewy ekspresowe. To już druga seria zmian w tabeli prowizji w tym roku - poprzednia weszła w życie 27 marca.
 
 
Od 1 lipca zmiany w Taryfie opłat i prowizji Alior Banku dla klientów indywidualnych
 
Alior Bank wprowadza zmiany w Taryfie opłat i prowizji, a także w zasadach premiowania cashback dla Konta Rozsądnego. Zaczną one obowiązywać od 1 lipca br. zarówno dotychczasowych, jak i nowych klientów, przy czym nie obejmą posiadaczy Konta Wyższej Jakości oraz większości osób aktywnie korzystających z rachunku osobistego, w tym w kanałach cyfrowych. Posiadacz karty debetowej Mastercard do Konta Rozsądnego od 1 lipca br.  będą mogli korzystać z programu lojalnościowego Mastercard Priceless Specials.
 
Bank przygotował działania informujące klientów o planowanych zmianach. Zgodnie z wymogami prawnymi ich komunikacja rozpocznie się w drugiej połowie kwietnia i obejmie m.in. wysyłkę korespondencji listownej, wiadomości e-mail, informacje w systemie bankowości internetowej, a także na portalu banku. Do końca kwietnia klienci zostaną indywidualnie poinformowani o planowanych zmianach.  
 
Zmiany w Taryfie dotyczą wybranych opłat, m.in. za operacje na rachunku w oddziale banku, a także wypłat gotówki w krajowych bankomatach. Opłata za przelew do innego banku realizowany w oddziale lub placówce zmienia się z 7 zł na 8 zł w przypadku m.in.: Konta Rozsądnego, Konta Internetowego czy Konta Alior Rachunki bez Opłat, które od 1 lipca będzie prowadzone pod nazwą Konto Rachunki w Pakiecie. Przelewy w bankowości internetowej i mobilnej pozostają bezpłatne. Utrzymane zostaną również warunki prowadzenia Konta Wyższej Jakości (absolutny brak opłat dla aktywnych klientów).
 
Zmienią się opłaty za wypłaty gotówki z bankomatów krajowych sieci Euronet, ale wyłącznie w przypadku niskich kwot. Opłata nie będzie naliczana dla wypłat w wysokości co najmniej 100 zł, dla wypłat poniżej tej kwoty wyniesie ona 5 zł. Opłaty za wypłacanie gotówki z bankomatów będą mogli również uniknąć posiadacze kont: Rozsądnego, Osobistego i Korzystnego oraz Konta Osobistego Meritum i Konta Junior Meritum, którzy na rachunek, do którego wydana jest karta, zapewnią wpływy z tytułu wynagrodzenia, stypendium, renty lub emerytury. Wypłaty gotówki z bankomatów zlokalizowanych w placówkach banku oraz wypłaty za pośrednictwem aplikacji BLIK nadal będą bezpłatne.
 
Zmianie ulegnie wartość premii (cashback) za zakupy spożywcze, opłacone kartą do Konta Rozsądnego – z 1,5 proc. do poziomu 1 proc., jednak kwoty maksymalne miesięcznej oraz rocznej wysokości zwrotu (odpowiednio 50 zł i 400 zł) zostaną utrzymane. Od lipca posiadacze karty płatniczej Mastercard wydanej do rachunku tego typu będą mogli korzystać dodatkowo z programu lojalnościowego Mastercard Priceless Specials, który umożliwia zbieranie punktów za zakupy kartą u partnerów programu.
 
Planowane zmiany wynikają z konieczności dostosowania wysokości opłat obowiązujących w Alior Banku do obecnych warunków rynkowych i związanych z nimi kosztów usług świadczonych przez bank. Są efektem m.in. modyfikacji i dodania nowych funkcji związanych z rozwojem systemu bankowości internetowej i mobilnej, a także dostosowania się banku do wymogów rekomendacji Komisji Nadzoru Finansowego dotyczącej bezpieczeństwa transakcji płatniczych wykonywanych w internecie.
 
 
 
 
 

Zasada przejrzystości wg RODO

materiał opracowany przez PWC http://www.pwc.pl/pl/artykuly/2017/zasada-przejrzystosci-rodo.html

Artykuł 5 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) określa podstawowe zasady ochrony danych osobowych, które stosować powinni administratorzy danych. Zgodnie z zasadą zgodności z prawem, rzetelności i przejrzystości, dane osobowe powinny być przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty w stosunku do osoby, której dane dotyczą.
 
Jedną z podstawowych zasad ochrony danych osobowych zawartych w RODO jest zasada przejrzystości.
 
Jakie elementy składają się na przejrzystość według RODO?
 
 • Wszelkie informacje i wszelkie komunikaty związane z przetwarzaniem danych osobowych powinny być łatwo dostępne i zrozumiałe.
 • Informacje takie powinny być sformułowane jasnym i prostym językiem, a w stosownych przypadkach, dodatkowo wizualizowane.
 • Wszelkie informacje i komunikaty skierowane do dzieci powinny być sformułowane tak jasnym i prostym językiem, by dziecko mogło je bez trudu zrozumieć.
 • Osobom fizycznym należy uświadomić ryzyka, zasady, zabezpieczenia i prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych.
 • Osobom fizycznym należy przekazać informację o sposobie wykonywania praw przysługujących im w związku z takim przetwarzaniem.
 • Osoba, której dane dotyczą, powinna być informowana o prowadzeniu operacji przetwarzania jej danych osobowych i o jej celach, w tym o fakcie profilowania oraz o konsekwencjach takiego profilowania.

 

 • Administrator powinien stosować odpowiednie matematyczne lub statystyczne procedury profilowania, wdrożyć środki techniczne i organizacyjne zapewniające w szczególności korektę powodujących nieprawidłowości w danych osobowych i maksymalne zmniejszenie ryzyka błędów. Jego obowiązkiem jest także zabezpieczenie danych osobowych w sposób uwzględniający potencjalne ryzyko dla interesów i praw osoby, której dane dotyczą, oraz zapobiegający m.in. skutkom w postaci dyskryminacji osób fizycznych z uwagi na pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, wyznanie lub przekonania, przynależność do związków zawodowych, stan genetyczny lub zdrowotny, orientację seksualną lub skutkujący środkami mającymi taki efekt.
 
Jakie informacje administrator powinien przekazać osobie, która udostępnia swoje dane osobowe?
 
Administrator, podczas pozyskiwania danych osobowych, podaje następujące informacje:
 
 • tożsamość i dane kontaktowe administratora danych;
 • gdy zostali ustanowieni – dane kontaktowe przedstawiciela administratora oraz inspektora ochrony danych;
 • cele przetwarzania danych, dla których zostały zebrane;
 • podstawę prawną przetwarzania danych osobowych (np. zgoda, niezbędność do wykonania umowy, niezbędność do wykonania obowiązku wynikającego z przepisów prawa); jeżeli podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes, wskazanie na czym polega ten uzasadniony interes;
 • okres, w którym dane będą przechowywane, a gdy to nie jest możliwe, kryteria ustalania tego okresu;
 • o prawie dostępu do danych, sprostowania lub usunięcia danych oraz prawie do wyrażania sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
 • o prawie do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych;
 • o prawie do wniesienia skargi do organu nadzorczego;
 • czy podanie danych jest wymogiem umownym czy ustawowym;
 • o odbiorcach danych, którym dane zostaną ujawnione lub o kategoriach takich odbiorców
 • zamiarze transferowania danych do państw trzecich (państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego) ;
 • o zautomatyzowanym przetwarzaniu danych, w tym profilowaniu, a także o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą.
 • Poza tym wszystkie pozostałe informacje konieczne do rzetelnego i przejrzystego przetwarzania danych osobowych.  
Co w przypadku, gdy informacje nie zostały pozyskane od osoby, której dane dotyczą?
 
W przypadku, gdy administrator pozyskuje dane nie od osoby, której dane dotyczą, dodatkowo powinien poinformować tę osobę o:
 
 • kategoriach danych osobowych;
 • źródle pochodzenia danych osobowych, a gdy ma to zastosowanie – czy pochodzą one ze źródeł publicznie dostępnych;
 • jeżeli administrator planuje dalej przetwarzać dane osobowe w celu innym niż cel, w którym te dane zostały pozyskane, przed takim dalszym przetwarzaniem informuje on osobę, której dane dotyczą, o tym innym celu oraz udziela jej wszelkich innych stosownych informacji.
Dopasowanie języka do odbiorcy
 
Administrator danych powinien przedstawić te informacje używając łatwego w odbiorze języka, zrozumiałego dla osoby, której dane dotyczą, nawet jeśli jest to dziecko. Może się przy tym posługiwać standardowymi znakami graficznymi, które w widoczny, zrozumiały i czytelny sposób przedstawią sens przetwarzania. Administrator powinien udzielić informacji na piśmie lub w inny sposób, w tym, w stosownych przypadkach, elektronicznie. Jeżeli osoba, której dane dotyczą, tego zażąda, informacji można udzielić ustnie, o ile administrator jest w stanie potwierdzić tożsamość osoby, której dane dotyczą.
 
Wyjątki – zwolnienie z obowiązku przekazania informacji
 
Jeśli administrator pozyskuje dane z innych źródeł niż osoba, której dane dotyczą, jest zwolniony z obowiązku przekazania informacji, jeśli:
 
 • osoba, której dane dotyczą, dysponuje już tymi informacjami;
 • udzielenie takich informacji okazuje się niemożliwe lub wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku; w takich przypadkach administrator podejmuje odpowiednie środki, by chronić prawa i wolności oraz prawnie uzasadnione interesy osoby, której dane dotyczą, w tym udostępnia informacje publicznie;
 • pozyskiwanie lub ujawnianie jest wyraźnie uregulowane prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego, któremu podlega administrator;
 • dane osobowe muszą pozostać poufne zgodnie z obowiązkiem zachowania tajemnicy zawodowej przewidzianym w prawie Unii lub w prawie państwa członkowskiego, w tym ustawowym obowiązkiem zachowania tajemnicy.

 

Polecamy webinar PWC dotyczący RODO, który w sposób super przejrzysty tłumaczy najwazniejsze zagadnienia związane z procesem wdrożenia tego rozwiązania: http://www.pwc.pl/pl/wydarzenia/webinaria/abc-rodo.html

 
 
 
 
 

Zielona kłódka nie zawsze gwarantuje bezpieczeństwo logowania do banku. Tak przynajmniej uważa firma Google...

 

portal cashless.pl opublikował ciekawy artykuł pt. Zielona kłódka nie zawsze gwarantuje bezpieczeństwo logowania do banku. Tak przynajmniej uważa firma Google... w którym opisuje sprawę dotyczącą wszystkich stron internetowych zabezpieczonych certyfikatami wydawanymi przez firmę Symantec.

"Otóż jak wiecie, strony instytucji finansowych, w szczególności bankowości internetowej, powinny być zabezpieczone w taki sposób, aby podawane tam przez Was dane nie zostały przejęte przez innych użytkowników sieci. To czy strona jest bezpieczna, potwierdza certyfikat, którego ważność można sprawdzić klikając w zieloną kłódkę widoczną w adresie strony internetowej. Takie certyfikaty wydaje między innymi Symantec, a potwierdzają one bezpieczeństwo stron takich polskich banków jak np. mBank, Alior czy Euro Bank. Problem w tym, że jak wynika z ustaleń Google’e istnieją poważne wątpliwości, czy te poświadczenia bezpieczeństwa są ważne.

 
W styczniu 2017 r. inżynierowie Google’a natrafili na kilka stron, które były opatrzone wadliwymi certyfikatami. Okazało się, że zostały one wydane przez koreańską spółkę CrossCert (Korea Electronic Certificate), która była podwykonawcą Symanteca. Wtedy wydało się, że Symantec zlecał część prac zewnętrznym podmiotom a następnie sygnował certyfikaty własną marką i wrzucał wszystkie do jednego worka wraz z wydawanymi przez siebie. W związku z tym trudno mu dzisiaj stwierdzić, które z certyfikatów mogą być jeszcze obciążone tą samą wadą, co certyfikaty wykryte przez inżynierów Google’a. A ci twierdzą, że Symantec wydał aż 30 tys. takich obarczonych błędem."
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rosnące znaczenie aktów prawnych tworzonych przez Europejskie Urzędy Nadzoru

Komisja Nadzoru Finansowego na posiedzeniu w dniu 11 kwietnia br. jednogłośnie przyjęła uchwałę w sprawie rekomendacji stosowania Wytycznych Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego (EBA), dotyczących zasad nadzoru nad produktami i ustaleń zarządczych dla produktów bankowości detalicznej.

W podjętej uchwale KNF rekomenduje spółdzielczym kasom oszczędnościowo-kredytowym, krajowym instytucjom płatniczym oraz krajowym instytucjom pieniądza elektronicznego stosowanie Wytycznych, w odniesieniu do nowych lub znacznie zmienianych produktów. Ponadto, KNF rekomenduje bankom zapewnienie przestrzegania Wytycznych przez dystrybutorów ich produktów. Konieczność dostosowania się do Wytycznych przez same banki wynika bezpośrednio z prawa europejskiego, stąd KNF nie wydała bankom rekomendacji stosowania się do nich.

KNF oczekuje, że oddziały instytucji kredytowych w Polsce także będą Wytyczne stosować, a także, iż Wytyczne w zakresie rekomendowanym podjętą uchwałą zostaną wprowadzone nie później niż do dnia 31 grudnia 2017 r.

Zwracamy uwagę na wzrastające znaczenie aktów prawnych tworzonych przez Europejskie Urzędy Nadzoru (EBA, ESMA i EIOPA). KPF monitoruje i uczestniczy w pracach nad tymi aktami na poziomie europejskim i informujemy Członków KPF o takich inicjatywach już na wczesnym ich etapie. – powiedział Marcin Czugan, Wiceprezes KPF.  - Jak widać w tym przypadku, KNF bezpośrednio zastosował tekst wytycznych EBA, nie dokonując w nim żadnej modyfikacji.

Rozszerzenie przez KNF wytycznych na spółdzielcze kasy oszczędnościowo – kredytowe, krajowe instytucje płatnicze oraz krajowe instytucje pieniądza elektronicznego to krok w dobrym kierunku, wprowadza bowiem standaryzację na szeroko rozumianym rynku finansowym.  – komentuje Bartosz Jamróz, Dyrektor Departamentu Współpracy Biznesowej, Euro Bank S.A.

Wytyczne zostały wydane przez EBA w dniu 22 marca 2016 r., zaś datę rozpoczęcia ich stosowania wyznaczono na dzień 3 stycznia 2017 r. Składają się na nie rekomendacje m.in. w zakresie: wymogów dotyczących sprawozdawczości, zasad nadzoru i ustaleń zarządczych dotyczących produktów, testowania i monitorowania produktu, czy wyboru kanałów dystrybucji.

Źródło: Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych

 
 
 
 
 
 
 
 

W. Kiciński wiceprezesem ZBP

Spis treści

 • Raport roczny KBS w Aleksandrowie Kujawskim
 • Rachunek oszczędnościowy w walutach wymienialnych dla osób małoletnich
 • Płatności BLIKIEM u kuriera DPD Polska
 • Pierwsze wypłaty z bankomatów sieci Euronet rozliczone w krajowym systemie Inkart
 • Ekonomista Kopernik na monetach kolekcjonerskich NBP
 • ZP Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie
 • Administrator profili marki w mediach społecznościowych poszukiwany
 • Gospodarka na wysokich obrotach
 • W. Kiciński wiceprezesem ZBP
 • Prognozy walutowe na 20.04.2017
 • Donald Trump chce dolara tak mocnego jak złoto?
 • Komentarz Domu Maklerskiego Banku BPS z 20.04.2017
 • II Bieg o Puchar Prezesa BS w Piotrkowie Kujawskim
 • Film promocyjny RBS w Lututowie
 • Promocja usług bankowych
 • Konkurs: oszczędzam na 5!
 • Opublikowano projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z art. 330 ust. 6 ustawy o BFG
 • Informacja o kartach płatniczych – IV kwartał 2016 r.
 • Seminarium CEDUR
 • Parlament chce wzmocnienia ochrony prywatności w sieci
 • Komunikat dotyczący zamkniętego katalogu podmiotów prowadzących marketing usług maklerskich
 • Kolejne wybory parlamentarne w tegorocznym kalendarzu
 • Freelancer bierze kredyt na mieszkanie.
 • Polisa OC w marcu średnio o 45 proc. droższa niż rok temu.
 • Banki w Polsce: przybyło 3 mln klientów, ubyło 3 tys. etatów [Raport].
 • Ruszył nabór wniosków o pożyczkę JESSICA 2 w Wielkopolsce
 • Zmiany personalne w UKNF

Zmieniaj się albo zgiń

Spis treści

 • Film promocyjny RBS w Lututowie
 • Konkurs: oszczędzam na 5!
 • Opublikowano projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z art. 330 ust. 6 ustawy o BFG
 • Informacja o kartach płatniczych – IV kwartał 2016 r.
 • Seminarium CEDUR
 • Parlament chce wzmocnienia ochrony prywatności w sieci
 • Komunikat dotyczący zamkniętego katalogu podmiotów prowadzących marketing usług maklerskich
 • Sprzedaż samochodów osobowych: najlepszy marzec w XXI wieku
 • Kolejne wybory parlamentarne w tegorocznym kalendarzu
 • Banki w Polsce: przybyło 3 mln klientów, ubyło 3 tys. etatów [Raport].
 • Ruszył nabór wniosków o pożyczkę JESSICA 2 w Wielkopolsce
 • Komentarz Domu Maklerskiego Banku BPS z 19.04.2017
 • Zmiany personalne w UKNF
 • Rynek polskich pożyczek na tle Europy
 • Spółdzielcze wyzwania
 • Kim jest użytkownik karty kredytowej?
 • Nowe perspektywy dla sektora finansowego
 • BS w Piotrkowie Kujawskim Liderem Innowacyjności.
 • W sieci kwitnie handel wrażliwymi informacjami.
 • DM Banku BPS liczy na poszerzenie rynku
 • Zmieniaj się albo zgiń
 • Nowi cyfrowi gracze rozpychają się na rynku bankowym

Wspaniałych Świąt

Spis treści

 • Wspaniałych Świąt
 • Program upowszechniania płatności bezgotówkowych w administracji publicznej
 • Bilans płatniczy Polski w lutym 2017 r.
 • Nowe kompetencje Prezesa NBP
 • Dane miesięczne dotyczące sektora bankowego
 • PS Bank podsumował 2016 rok
 • Bankowcy o swojej pracy: rosnąca presja, stagnacja płac, niepewność jutra
 • Newsletter kredytowy BIK
 • Spokój na rynkach finansowych zakłócony przez napięcia między USA a Rosją
 • Konkursu „SKO - Młodzi Mistrzowie Oszczędzania”
 • Uwaga święta! Przed świętami wydajemy więcej, niż nas na to stać.
 • W kwietniu nasadzenia drzew w Puszczy Białowieskiej.
 • Apel Greenpeace. Marnujemy za dużo żywności.
 • Komentarz Domu Maklerskiego Banku BPS z 13.04.2017
 • Duże zmiany w sprzedaży ubezpieczeń.
 • Siła konsumentów wciąż niewykorzystana.
 • Biznes przygotowuje kodeks dobrych praktyk.
 • Poszukiwanie pracy i pracowników przenosi się do mediów społecznościowych.
 • Puls Parkietu Extra - Obligacje
 • Omnichannel zbliża banki i retail
 • Wyniki sprzedaży obligacji oszczędnościowych w marcu 2017 roku.
 • Czy Twoi klienci są na właściwym miejscu?
 • Bank spółdzielczy w Wąchocku - Kredyt "3-latek"
 • Android Pay dla posiadaczy kart Mastercard w mBanku
 • BS Ziemi Łęczyckiej: satysfakcja klientów podniesiona w miesiąc
 • BS w Koronowie:usprawnienie procesów oraz lepsza obsługa klientów
 • Banki w erze nowych technologii
 • Mastercard otrzymał zgodę na przejęcie firmy VocaLink

Nowości z sektora i nie tylko...

Spis treści

 • Bank spółdzielczy w Wąchocku - Kredyt "3-latek"
 • Rynek kredytu konsumenckiego na dobra trwałe nadal mocny
 • Polski rynek nieruchomości
 • BS Ziemi Łęczyckiej: satysfakcja klientów podniesiona w miesiąc
 • BS w Koronowie:usprawnienie procesów oraz lepsza obsługa klientów
 • Polskie przedsiębiorstwa a ryzyko walutowe.
 • Banki w erze nowych technologii
 • Mastercard otrzymał zgodę na przejęcie firmy VocaLink
 • Wycieczka do Wiednia dla udziałowców Oddziału w Sztumie
 • Jakich mieszkań nie chcemy kupować?
 • W Wielkopolsce są już pieniądze na szkolenia
 • Prezydent podpisał nowelizację Prawa o ustroju sądów powszechnych
 • UOKiK informuje konsumentów - uważaj na Forex.
 • GRUPA BPS PONOWNIE NA 3. MIEJSCU W RANKINGU BANKÓW.
 • Usługa Visa Checkout już dostępna w Polsce.
 • Komentarz Domu Maklerskiego Banku BPS z 12.04.2017
 • Coraz wyższe wynagrodzenia w sieciach handlowych.
 • Blisko połowa firm daje pracownikom prezenty z okazji świąt wielkanocnych.
 • Polacy coraz częściej spędzają długie weekendy za granicą.
 • Phishing - maile z fałszywymi wyciągami!
 • Budowanie cyfrowej bliskości
 • Konkurs NBP
 • Znane są limity środków na udzielenie kredytów w I półroczu 2017 r.
 • Ponad 50 milionów złotych wpłat do Mobilnych Wpłatomatów Idea Banku w marcu
 • Komunikat z 348. posiedzenia KNF w dniu 11.04. 2017 r.
 • Nowo powołani Prezesi Banków Spółdzielczych
 • KNF odwołała jednego z prezesów bs
 • AGRO-TARGI w Czarnkowie - 09 kwietnia 2017 roku.
 • Podziękowania dla Powiślańskiego BS .
 • W PKO BP ponad milion kont należy do młodych.

Strony