Internetowy Serwis Bankowości Spółdzielczej

Projekt MF o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw

Mechanizm podzielonej płatności uważany jest za jedno z rozwiązań do przeciwdziałania nadużyciom i oszustwom podatkowym. Umożliwia bowiem organom podatkowym monitorowanie i blokowanie środków na rachunkach VAT, eliminując ryzyko znikania podatników wraz z zapłaconym im przez kontrahentów, a nieodprowadzonym podatkiem VAT. Mechanizm ten z założenia utrudnia, lub wręcz uniemożliwia, powstawanie nadużyć już na etapie samej transakcji. Jednocześnie zapewni lepszą transparentność rozliczeń VAT-owskich i utrudni wyprowadzanie pieniędzy za granicę.
 
Proponowane w projekcie rozwiązanie zakłada dobrowolność w stosowaniu mechanizmu podzielonej płatności. Inicjatywę w powyższym zakresie pozostawia się nabywcy towarów lub usług, niemniej jednak skorzystanie przez niego z tej metody rozliczeń będzie oznaczało określone konsekwencje zarówno dla nabywcy, jak i dla dostawcy towarów lub świadczącego usługi. Proponowane przepisy zawierają również system zachęt dla tych podatników, którzy podejmą decyzje o dobrowolnym stosowaniu mechanizmu podzielonej płatności. W szczególności w przypadku podatników, którzy będą stosować metodę podzielonej płatności nie będą miały zastosowania regulacje związane ze stosowaniem sankcji, określonych w art. 112b i art. 112 c ustawy o VAT oraz nie będą miały zastosowanie przepisy o odpowiedzialności solidarnej, zawarte w dziale Xa. Ponadto, jeżeli podatnik zdecyduje się na zwrot nadwyżki podatku od towarów i usług naliczonego na rachunek VAT, wówczas taki zwrot będzie mu dokonany w przyspieszonym terminie (25 dni). Przewiduje się również rezygnację z pobierania wyższej kwoty odsetek za zwłokę w odniesieniu do zaległości w podatku od towarów i usług, jeżeli podatnik korzysta z mechanizmu podzielonej płatności do zaległości powstałej za okres, za który podatnik w złożonej deklaracji podatkowej wykazał kwotę podatku naliczonego, której 95% wynika z faktur, które zostały zapłacone z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności. Dodatkową zachętą jest skłonienie podatników do wcześniejszej zapłaty zobowiązania z tytułu podatku od towarów i usług, jeżeli zostanie ona dokonana za pomocą rachunku VAT. W takim przypadku kwota zobowiązania będzie zmniejszona o kwotę obliczoną na podstawie zaproponowanego wzoru, uzależnioną od kwoty zobowiązania, stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego obowiązującej na dwa dni robocze przed dniem zapłaty oraz terminu, w jakim zobowiązanie zostanie uregulowane.
 
Zmiany w innych ustawach umożliwią wprowadzenie mechanizmu podzielonej płatności w sposób kompleksowy
 
W ustawie – Kodeks postępowania cywilnego proponuje się dodanie regulacji w zakresie przepadku środków zgromadzonych na rachunku VAT, które będą podlegały przepadkowi na rzecz Skarbu Państwa w przypadkach określonych w ustawie o VAT.
 
W ustawie o rachunkowości proponuje się wprowadzenie dla jednostek sporządzających sprawozdanie finansowe zgodnie z załącznikiem nr 1 do ustawy obowiązku ujawniania w informacji dodatkowej wartości środków zgromadzonych na rachunku VAT. Powyższa konieczność wynika z faktu, iż środki te mogą być przeznaczone wyłącznie na cele określone w niniejszym projekcie ustawy. A zatem jednostka nie może nimi dowolnie dysponować, jak to jest w przypadku środków zgromadzonych na innych rachunkach bankowych jednostki. 
 
W ustawie – Prawo bankowe proponuje się dodanie nowego rozdziału zatytułowanego „Rachunek VAT”, który będzie zawierać regulacje dotyczące obowiązku otwarcia i zasad prowadzenia rachunku VAT. 
Proponowane regulacje określają obowiązek dla banku otwarcia i prowadzenia rachunku VAT dla podmiotu, któremu bank otwiera rachunek rozliczeniowy, który będzie służył gromadzeniu środków pieniężnych wyłącznie z tytułu zapłaty odpowiadającej kwocie podatku od towarów i usług płaconej dostawcy towarów lub usługodawcy przy użyciu dedykowanego komunikatu przelewu na potrzeby mechanizmu podzielonej płatności oraz zwrotu podatku od towarów i usług przez urząd skarbowy.
 
W ustawie – Prawo upadłościowe proponuje się regulację polegającą na tym, że do masy upadłościowej nie wchodzą środki pieniężne znajdujące się na rachunku VAT.
 
W ustawie o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych proponuje się wprowadzenie regulacji dotyczących obowiązku otwarcia przez kasy rachunku VAT, który będzie służył gromadzeniu środków pieniężnych wyłącznie z tytułu zapłaty odpowiadającej kwocie podatku od towarów i usług płaconej dostawcy towarów lub usługodawcy przy użyciu dedykowanego komunikatu przelewu na potrzeby mechanizmu podzielonej płatności oraz zwrotu podatku od towarów i usług przez urząd skarbowy. Do zasad prowadzenia rachunku VAT będą miały odpowiednio zastosowanie przepisy ustawy – Prawo bankowe.