Internetowy Serwis Bankowości Spółdzielczej

Rada Ekspertów Spółdzielczych

Prowadzone badania pokazują, że oddziały odgrywają kluczową rolę w zdobywaniu nowych klientów lub sprzedaży nowych produktów. W tradycyjnych bankach detalicznych aż 70-90 proc. nowej sprzedaży generują oddziały. Z roku na rok spada jednak częstotliwość wizyt klientów oraz liczby operacji realizowanych w placówkach bankowych.
Strategie banków dotyczące zarządzania ryzykiem płynności musiały zostać zmienione po wydarzeniach związanych z ostatnim kryzysem finansowym. Problemy płynnościowe banków mają zwykle złożony charakter i są niekiedy trudne do przewidzenia. Przed kryzysem w 2008 roku dostatecznym buforem bezpieczeństwa dla banków wydawały się normy adekwatności kapitałowej, które jednak nie uchroniły banków przed utratą płynności. Banki nie utrzymywały wystarczających rezerw płynnych aktywów, polegając na finansowaniu z rynku międzybankowego i były przekonane, że w razie problemów uzyskają wsparcie z banku centralnego.
Podczas tegorocznego Forum Liderów Banków Spółdzielczych, jeden z paneli dyskusyjnych poświęcony był modelowi biznesowemu w bankowości spółdzielczej. Uczestnicy dyskusji szukali odpowiedzi na pytanie, jak ten model zmieniać bez nadmiernego zwiększania ryzyka, korzystając z doświadczeń ostatnich lat
Rozwój bankowości internetowej w erze szybkich zmian, architektura przyszłości w systemach bankowych, nowości w rozwiązaniach IT
Kwestie obciążeń banków spółdzielczych, wynikających między innymi ze nowelizowanej ustawy o BFG i restrukturyzacji oraz wprowadzenia systemu IPS , poszukiwania przez banki nowych źródeł przychodów i potencjału do rozwoju, relacji pomiędzy Bankami Zrzeszającymi a IPS oraz zapobiegania kryzysom w sektorze i lustracji były przedmiotem lutowego spotkania Rady Ekspertów Spółdzielczych
Zapraszamy do lektury nowego, listopadowego Magazynu BS.NET
Sektor banków spółdzielczych posiada wspólne problemy z sektorem banków spółek akcyjnych, takie jak używanie skutecznych instrumentów windykacji kredytów czy grożący sektorowi podatek bankowy. Ogromne wyzwania stoją przez bankami w kształtowaniu relacji z klientami, w tym poszukiwaniu nowych kanałów i form sprzedaży produktów i usług – takie były wnioski ostatniego spotkania Rady Ekspertów Spółdzielczych.
Tematem przewodnim jest w nim bezpieczeństwo. Bezpieczeństwo banków i klientów. Oprócz tego wiele interesujących materiałów.
Nowy Magazyn BS.NET do pobrania
Analiza wstępnych wyników sektora BS za 2014 r. wskazuje, że banki spółdzielcze sukcesywnie rozwijają się, ale nie bez dużego wysiłku i problemów. Rozwój następuje pomimo spełnienia szeregu kosztownych wymogów KNF stawianych sektorowi.

Strony