Internetowy Serwis Bankowości Spółdzielczej

Wszystko o CRD IV

CRR/CRD IV: publikacja pakietu Banking Reform Package W dniu 23 listopada 2016 roku Komisja Europejska opublikowała szeroki pakiet reform prawa bankowego - Banking Reform Package . Proponowany pakiet reform obejmuje propozycje nowelizacji czterech aktów prawnych: Rozporządzenia w sprawie wymogów...
State aid: Commission approves Polish scheme for resolution of small commercial and cooperative banks The European Commission has authorised under EU state aid rules a resolution scheme in Poland that could be used for small commercial and cooperative banks with total assets of below €3 billion...
Komisja Europejska przedstawiła kompleksowy pakiet reform w celu dalszego wzmacniania odporności banków w UE. Inicjatywa opiera się na obowiązujących przepisach unijnego prawa bankowego i ma na celu dopełnienie pokryzysowego programu prac regulacyjnych.
KE a dniu 23 listopada przedstawiła propozycje zmian w dyrektywach. Znowelizowane przepisy CRD / CRR będą bardziej proporcjonalne i mniej uciążliwe dla mniejszych instytucji finansowych
Stanowisko Europejskiego Kongresu Finansowego dotyczące propozycji przedstawionej przez Radę Stabilności Finansowej (Financial Stability Board) w dokumencie konsultacyjnym “Guiding Principles on the Temporary Funding Needed to Support the Orderly Resolution of a Global Systemically Important Bank”...
W celu usunięcia przeszkód płynnościowych uniemożliwiających dokonanie efektywnej restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji banku, FSB opracowała zbiór wytycznych
Zasady wynagradzania osób zajmujących się sprzedażą detalicznych produktów i usług bankowych: publikacja ostatecznej wersji wytycznych przez Europejski Urząd Nadzoru Bankowego
Projekt regulacyjnych standardów technicznych został opracowany przez EBA na podstawie upoważnienia zawartego w art. 98 dyrektywy PSD II.
Już za niecałe półtora roku upływa termin implementacji przez państwa członkowskie UE uchwalonej w 2015 r. dyrektywy w sprawie usług płatniczych (tzw. dyrektywy PSD2 – ang. Payment Services Directive 2), która zastępuje dotychczasową dyrektywę PSD z 2007 r
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 czerwca 2016 r. w sprawie sposobu traktowania przez banki znacznych pakietów akcji podmiotów spoza sektora finansowego

Strony